top of page

Visie op zelfredzaamheid en mantelzorg

Zelfredzaamheid is een belangrijke term in de thuiszorg. Zo ook bij ons.

Bij ons gaat zelfredzaamheid over kwaliteit van leven en eigen regie. Zelfredzaamheid staat tegenover zorgafhankelijkheid. Zelfredzaamheid voegt waarde toe voor cliënten en hun sociale omgeving. De nadruk op zelfredzaamheid sluit aan bij de breed gedragen visie op verantwoorde zorg, die immers uitgaat van: Regie over het eigen leven, keuzevrijheid en participatie


In de zorg is de vraag cruciaal in hoeverre de mogelijkheden daartoe aangetast of verloren zijn. Welke krachtbronnen kunnen nog aangeboord worden bij de cliënt en diens omgeving? Welke hulpbronnen zijn nodig om het te ondersteunen en versterken?


Zelfredzaamheid is voor cliënten in de langdurige zorg alleen samen met anderen te realiseren, en is dus onlosmakelijk verbonden met samenredzaamheid.

Samenredzaamheid is de zelfredzaamheid van mensen met behulp van hun sociale systeem. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.


Eigen regie naar vermogen staat voor zelf sturing geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Die zelfsturing geldt altijd en overal en in elke levensfase. Het maakt niet uit waar je woont, welke godsdienst je hebt of bij welke culturele groep je hoort, of je gezond bent of niet. Dit betekent dat eigen regie voor ieder individu anders is.

Wij zeggen dus eigenlijk: Mensen willen graag zelfredzaam zijn/ zelf de regie hebben omdat hen dat eigenwaarde geeft. (Onze) zorg moet hen om die reden ondersteunen in hun zelfredzaamheid.


Om de zelfredzaamheid bij onze cliënten in kaart te brengen, maken wij gebruik van de zelfredzaamheidsradar en zelfredzaamheid koffer.

Bij het indiceren van zorg volgen wij het zogeheten stepped care principe. We beginnen met de lichtste interventie en schalen op als het nodig is. Wij streven ernaar korte lijnen te houden met mantelzorgers en evalueren de zorg regelmatig. Hierbij staat de cliënt centraal en houdt dus de eigen regie over zijn of haar zorgproces. 

Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de zorgbehoevende. 

Waarom is mantelzorg zo belangrijk?

Partners, kinderen, buren leveren vaak een belangrijk deel van de zorg. Voor veel cliënten is mantelzorg onmisbaar om thuis te kunnen blijven wonen. Vaak is na uitvallen van de mantelzorg, of bij het onvoldoende aanwezig zijn van mantelzorg, een opname nodig. Ook gaan zorgverzekeraars er vanuit dat een deel van de zorg door het eigen netwerk kan worden geleverd. Niet alle benodigde zorg om thuis te kunnen blijven wonen wordt geïndiceerd. De normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden, is gebruikelijke zorg. Verwacht wordt dat dit ook door de eigen naasten wordt geleverd. Ook in kortdurende zorgsituaties is de inzet van partners/kinderen/huisgenoten vereist. In langdurige zorgsituaties wordt deze zorg wel geïndiceerd, maar wordt daarnaast ook van de partner/kinderen/huisgenoten verwacht dat zij de benodigde ondersteuning en begeleiding geven die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. 

Wat betekent ‘mantelzorgen’ voor mantelzorgers?

Voor de meeste mantelzorgers is mantelzorg een vanzelfsprekend onderdeel van het leven; het geeft voldoening en maakt de relatie met de zorgvrager intenser. Het inpassen van de zorg in andere aspecten van het dagelijks leven verloopt vaak minder vanzelfsprekend. Vooral de zorg voor een partner of een kind is vaak intensief en langdurig en wordt weinig met anderen gedeeld. Ongeveer driekwart van de mantelzorgers onder de 65 jaar combineert de zorg bovendien met een betaalde baan. Bij een deel van de mantelzorgers leidt dit tot overbelasting en gezondheidsklachten (bron: website Movisie).

De mogelijkheden van mantelzorgers, vrijwilligers en/of welzijnsorganisaties en de inzet hiervan wordt door onze wijkverpleegkundige meegenomen bij het vaststellen van de benodigde zorginzet. Wat kan deze bij dragen aan een goede zorgverlening, met aandacht voor een optimale draaglast en draagkracht van de thuissituatie en een optimaal welbevinden van de cliënt. Zelfredzaamheid van de cliënt en eigen mogelijkheden vanuit de eigen situatie vormen de basis voor het opstellen van het zorgplan van onze cliënten. 

○ Bij de intake en het opstarten van de zorg worden de gegevens van de eerste contactpersoon vastgelegd in het zorgdossier/ in ons Elektronisch Cliënten Dossier. De eerste contactpersoon is voor alle medewerkers het aanspreekpunt. De eerste contactpersoon is vaak ook de belangrijkste mantelzorger. Maar niet altijd de enige. Daarom worden op het formulier met de cliëntgegevens de gegevens van alle mantelzorgers vastgelegd.

○ Op het formulier met de cliëntgegevens leggen we ook de gegevens van andere betrokken hulpverleners, zoals vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties, vast.

○ Afspraken over inzet van mantelzorg, mantelzorgondersteuning en/of eventuele inzet van vrijwilligers of andere (welzijns)organisaties worden tijdens de anamnese geïnventariseerd en in het zorgplan genoteerd.

○ De eerst verantwoordelijke hulpverlener bij Passion Zorg is (eventueel samen met de wijkverpleegkundige) tijdens het zorgtraject alert op eventuele signalen van overbelasting van de mantelzorg.

○ Bij dreigende overbelasting van mantelzorg in een cliëntsituatie wordt gekeken naar andere mogelijkheden van zorg/hulp (thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg). Passion Zorg heeft kennis van de sociale kaart van De regio Den Haag waardoor wij kunnen doorverwijzen naar vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en andere ondersteunende organisaties, zoals bijvoorbeeld MEE.

○ In het zorgplan en indicatieverzoek wordt de rol van mantelzorg bij de zorg, bijv. bij de medicatieverstrekking en gebruik van hulpmiddelen, vastgelegd. Er is eveneens aandacht voor dreigende overbelasting bij inzet van hulpmiddelen

○ Psychosociale problematiek, zoals; eenzaamheid, geheugenproblemen en depressieve klachten, is onderdeel van de risicosignalering die standaard 2 keer per jaar bij alle cliënten in zorg wordt uitgevoerd. De hulpverlener die het meeste bij u thuis komt, is hiervoor verantwoordelijk en onderneemt, zo nodig in overleg met de wijkverpleegkundige acties om uw situatie te verbeteren.  

Contact informatie

Thuiszorg Passion Zorg & Welzijn

Telefoon: 070 - 32 60 173

Planning: 06 - 84 10 06 90

Email: Info@passionzorgwelzijn.com

Telefonisch bereikbaar

Maandag:      09:00 - 16:30 uur

Dinsdag:        09:00 - 16:30 uur

Woensdag:    09:00 - 16:30 uur

Donderdag:   09:00 - 16:30 uur

Vrijdag:          09:00 - 16:30 uur

Zaterdag:        Alleen bij spoed

Zondag:         Alleen bij spoed


Openingstijden kantoor

Maandag:       09:00 - 16:30 uur

Dinsdag:         09:00 - 16:30 uur

Woensdag:     09:00 - 16:30 uur

Donderdag:    09:00 - 16:30 uur

Vrijdag:           09:00 - 16:30 uur

Zaterdag:                     Gesloten

Zondag:                       Gesloten


Adres:

Paul Krugerlaan 10

2571 HK Den Haag


Bij spoedgevallen

In geval van spoed kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator mevrouw J. Nabbe via het volgende telefoonnummer: 06 - 15 95 56 06

bottom of page